Regler

På skolen er vi mange mennesker sammen hver dag. Derfor er det nødvendigt, at vi har nogle ordensregler, som alle skal følge.

Når du følger reglerne, er du med til at sikre, at Tirsdalens Skole er et rart sted at være, hvor der mulighed for både at lære noget og have det sjovt.

I skolens hverdag er det personalet, som har til opgave at tilse, at skolens regler bliver efterlevet. Det gøres bl.a. gennem tilsyn med eleverne i elevernes pauser.

Alle elever skal følge de anvisninger, de får fra alle ansatte på skolen.

Elever, som efter en pause skal have undervisning i et af skolens faglokaler, skal først ved indringning begive sig til faglokalet.

Ude må eleverne opholde sig i skolegårde, grønnegårde og i de grønne områder tæt ved skolen. De må ikke opholde sig bag idrætshallen og svømmesalen, og de må ikke være der, hvor der parkeres cykler op mod skolens p-plads.

Boldspil må foregå på de anviste områder.

Der må ikke spilles bold tæt ved bygningerne, hvor der er risiko for at ramme ruder.

Boldspil er ikke tilladt i grønnegårdene.

Der må kastes med sne på de anviste områder.

Når eleverne er inde må de opholde sig i egen klasse eller på de brede gangområder.

Ophold på fløjgangene er ikke tilladt.

Når elever opholder sig indendørs i pauserne, skal de beskæftige sig med rolige aktiviteter.

Der må ikke løbes på gangene, og det er af hensyn til vægge og lofter ikke tilladt at spille bold indendørs.

Møblerne på gangene skal selvfølgelig bruges til det, de er bestemt til; bænke til sidde på og borde til at lægge bøger og hæfter på.

Det er ikke tilladt for eleverne at forlade skolen i pauserne uden tilladelse fra en af skolens ansatte.

Det er skolens primære opgave at undervise.

For at undervisningen kan foregå med størst muligt udbytte for alle, er det meget vigtigt, at rammerne omkring undervisningen er de bedst mulige.

Det betyder bl.a.:

 • at der skal være arbejdsro i klassen.
 • at du møder til tiden.
 • at du er forberedt.
 • at du udviser god arbejdsdisciplin.
 • at der er en god tone i klassen – mellem voksne/børn og børn/børn indbyrdes.

Overtøj

At deltage i undervisningen iført jakke/overtøj sender et signal om, at man ikke deltager 100 % i undervisningen, og medfører ofte dårligt indeklima i klassen.

Derfor skal overtøj hænges på knagene uden for klasserne.

Mobiltelefoner er i dag en stor del af de unges liv.

Skolen anvender mobiltelefoner i undervisningen, hvor det er relevant, men mobiltelefoner kan også forårsage unødige forstyrrelser i undervisningen og medføre konflikter blandt eleverne.

Skolen har derfor lavet følgende regler vedrørende brugen af mobiltelefoner:

 • Mobiltelefoner medbringes på skolen på eget ansvar.
 • Skolen indsamler medbragte mobiltelefoner. Disse opbevares i et aflåst mobilhotel. Dette foregår på eget ansvar. Ønskes det ikke, skal telefonen blive hjemme.
 • Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonens kamerafunktion/optagefunktioner uden tilladelse/samtykke fra den, der fotograferes/optages.

Hvis reglerne for mobiltelefoner overtrædes, medfører det som udgangspunkt inddragelse af mobiltelefonen indtil skoledagens afslutning. Ved gentagne tilfælde eller særlige grove overtrædelser kontaktes elevens forældre.

Brug af mobiltelefon i løbet af skoledagen sker efter aftale med personalet.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger en særlig grund. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferier eller fridage på mere end en uge. Afgørelsen træffes på et grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som forsømmelsen vil medføre. Hvis forældrene på grund af deres arbejdes tilrettelæggelse ikke har mulighed for at lægge deres ferie i skoleferierne, skal de naturligvis have mulighed for at få børnene fritaget, når de kan tage ferie.

Fritagelse for en enkelt time gives af den pågældende lærer eller pædagog.

Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren. I begge tilfælde gælder reglen om en skriftlig begrundelse (i kontaktbogen) fra hjemmet.

Som udgangspunkt mener vi, at eleverne på Tirsdalens skole skal følge skolegangen hele året. Hver uge har et læringsforløb, alle dage har et indhold. Men når man i hjemmet har taget beslutningen om at holde ferie i skoletiden, skal barnet også have lov til at nyde den med god samvittighed.

Når forældre af pligtfølelse spørger, om deres barn kan få skolearbejde med på ferie, bygger det vel på den antagelse at skolearbejdet mest består af nogle opgaver i en bog. Et læringsforløb består af mange forskellige elementer: Oplevelser, fælles gennemgang, eksperimenter, makkerlæring, individuel vejledning og selvstændigt arbejde. Det kan barnet ikke selv klare i en ferie. Blandt andet derfor har vi den holdning, at skolen ikke sender skolearbejde med et barn på ferie. Denne orientering vil blive vedlagt kontaktbogen, når et barn ønskes fritaget for undervisningen i flere dage. Dog kan det være meget relevant at et barn på ferie skriver dagbog, læser en bog, laver scrapbog eller lignende – afpasset efter barnets alder.

Fritagelse for idræt

Alle elever deltager i idrætstimerne. Det samme gælder bad efter idræt. Fritagelse fra idræt eller bad, kan kun ske med besked fra hjemmet i kontaktbogen.

Overtrædelse af skolens regler har konsekvenser.

Mulige konsekvenser for eleverne ved overtrædelse kan være:

Samtaler:

 • Samtale med involveret personale
 • Samtale med klassens lærere
 • Samtale med lærere fra afdelingen
 • Samtale med skolens ledelse

Ved gentagne eller grove forseelser skal elevens forældre indkaldes til samtalerne.

Det kan i sådanne tilfælde være naturligt, at der indgås skriftlige aftaler eller ”kontrakter” med elev og forældre.

Andre konsekvenser kan være:

 • direkte praktiske konsekvenser (f.eks. slibning af borde ved hærværk).
 • at en elev kan sendes uden for døren i nogle minutter eller resten af lektionen.
 • at en elev sendes i en anden af afdelingens klasser i nogle minutter eller resten af lektionen.
 • at en elev via skolens kontor sendes til skolens bibliotek i kortere eller længere perioder.
 • at en elev udelukkes fra skole- eller klasseaktiviteter.

Konsekvenser herefter:

Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

 • Eftersidning i op til én time
 • Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge
 • Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen

De fire ovennævnte konsekvenser kan kun tages i anvendelse af skolelederen og kun efter, at forældrene er blevet involveret.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO'ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.

På skolens område og i skoletiden er det ikke tilladt at anvende nogle former for nikotinprodukter, drikke alkohol eller tage euforiserende stoffer.

Der må heller ikke medbringes/indtages slik, sodavand, energidrik o.lign. i skoletiden.