Regler

På skolen er vi mange mennesker sammen hver dag. Derfor er det nødvendigt, at vi har nogle ordensregler, som alle skal følge.

Når du følger reglerne, er du med til at sikre, at Tirsdalens Skole er et rart sted at være, hvor der mulighed for både at lære noget og have det sjovt.

I skolens hverdag er det personalet, som har til opgave at tilse, at skolens regler bliver efterlevet. Det gøres bl.a. gennem tilsyn med eleverne i elevernes pauser.

Alle elever skal følge de anvisninger, de får fra alle ansatte på skolen.

Elever, som efter en pause skal have undervisning i et af skolens faglokaler, skal først ved indringning begive sig til faglokalet.

Ude må eleverne opholde sig i skolegårde, grønnegårde og i de grønne områder tæt ved skolen. De må ikke opholde sig bag idrætshallen og svømmesalen, og de må ikke være der, hvor der parkeres cykler op mod skolens p-plads.

Boldspil må foregå på de anviste områder.

Der må ikke spilles bold tæt ved bygningerne, hvor der er risiko for at ramme ruder.

Boldspil er ikke tilladt i grønnegårdene.

Der må kastes med sne på de anviste områder.

Når eleverne er inde må de opholde sig i egen klasse eller på de brede gangområder.

Ophold på fløjgangene er ikke tilladt.

Når elever opholder sig indendørs i pauserne, skal de beskæftige sig med rolige aktiviteter.

Der må ikke løbes på gangene, og det er af hensyn til vægge og lofter ikke tilladt at spille bold indendørs.

Møblerne på gangene skal selvfølgelig bruges til det, de er bestemt til; bænke til sidde på og borde til at lægge bøger og hæfter på.

Det er ikke tilladt for eleverne at forlade skolen i pauserne uden tilladelse fra en af skolens ansatte.

Det er skolens primære opgave at undervise.

For at undervisningen kan foregå med størst muligt udbytte for alle, er det meget vigtigt, at rammerne omkring undervisningen er de bedst mulige.

Det betyder bl.a.:

 • at der skal være arbejdsro i klassen.
 • at du møder til tiden.
 • at du er forberedt.
 • at du udviser god arbejdsdisciplin.
 • at der er en god tone i klassen – mellem voksne/børn og børn/børn indbyrdes.

Overtøj

At deltage i undervisningen iført jakke/overtøj sender et signal om, at man ikke deltager 100 % i undervisningen, og medfører ofte dårligt indeklima i klassen.

Derfor skal overtøj hænges på knagene uden for klasserne.

Vi ved, at mobiltelefoner kan forårsage utidige forstyrrelser af undervisningen.

Skolen har derfor lavet følgende regler med hensyn til brugen af mobiltelefoner:

 • Mobiltelefoner skal være slukkede i lektionerne og være i tasken.
 • Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonens kamerafunktion uden tilladelse fra den, der fotograferes.

Hvis reglerne for mobiltelefoner overtrædes, medfører det inddragelse af mobiltelefonen indtil skoledagens afslutning.

I lektionerne må mobiltelefoner kun anvendes efter aftale med den voksne.

Vi vil gerne have, at de ting, vi har på skolen, holder så længe som muligt.

Derfor er det vigtigt:

 • at du passer på skolens materialer.
 • at du er med til at passe på skolen og skolens omgivelser.

Hvis du ødelægger skolens materialer eller inventar, kan der blive tale om, at du skal erstatte det ødelagte.

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger en særlig grund. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferier eller fridage på mere end en uge. Afgørelsen træffes på et grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som forsømmelsen vil medføre. Hvis forældrene på grund af deres arbejdes tilrettelæggelse ikke har mulighed for at lægge deres ferie i skoleferierne, skal de naturligvis have mulighed for at få børnene fritaget, når de kan tage ferie.

Fritagelse for en enkelt time gives af den pågældende lærer eller pædagog.

Fritagelse for en enkelt dag gives af klasselæreren. I begge tilfælde gælder reglen om en skriftlig begrundelse (i kontaktbogen) fra hjemmet.

Som udgangspunkt mener vi, at eleverne på Tirsdalens skole skal følge skolegangen hele året. Hver uge har et læringsforløb, alle dage har et indhold. Men når man i hjemmet har taget beslutningen om at holde ferie i skoletiden, skal barnet også have lov til at nyde den med god samvittighed.

Når forældre af pligtfølelse spørger, om deres barn kan få skolearbejde med på ferie, bygger det vel på den antagelse at skolearbejdet mest består af nogle opgaver i en bog. Et læringsforløb består af mange forskellige elementer: Oplevelser, fælles gennemgang, eksperimenter, makkerlæring, individuel vejledning og selvstændigt arbejde. Det kan barnet ikke selv klare i en ferie. Blandt andet derfor har vi den holdning, at skolen ikke sender skolearbejde med et barn på ferie. Denne orientering vil blive vedlagt kontaktbogen, når et barn ønskes fritaget for undervisningen i flere dage. Dog kan det være meget relevant at et barn på ferie skriver dagbog, læser en bog, laver scrapbog eller lignende – afpasset efter barnets alder.

Fritagelse for idræt

Alle elever deltager i idrætstimerne. Det samme gælder bad efter idræt. Fritagelse fra idræt eller bad, kan kun ske med besked fra hjemmet i kontaktbogen.

Overtrædelse af skolens regler har konsekvenser.

Mulige konsekvenser for eleverne ved overtrædelse kan være:

Samtaler:

 • Samtale med involveret personale
 • Samtale med klassens lærere
 • Samtale med lærere fra afdelingen
 • Samtale med skolens ledelse

Ved gentagne eller grove forseelser skal elevens forældre indkaldes til samtalerne.

Det kan i sådanne tilfælde være naturligt, at der indgås skriftlige aftaler eller ”kontrakter” med elev og forældre.

Andre konsekvenser kan være:

 • direkte praktiske konsekvenser (f.eks. slibning af borde ved hærværk).
 • at en elev kan sendes uden for døren i nogle minutter eller resten af lektionen.
 • at en elev sendes i en anden af afdelingens klasser i nogle minutter eller resten af lektionen.
 • at en elev via skolens kontor sendes til skolens bibliotek i kortere eller længere perioder.
 • at en elev udelukkes fra skole- eller klasseaktiviteter.

Konsekvenser herefter:

Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

 • Eftersidning i op til én time
 • Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge
 • Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen

De fire ovennævnte konsekvenser kan kun tages i anvendelse af skolelederen og kun efter, at forældrene er blevet involveret.