Principper

Her kan du læse om de gældende principper på Tirsdalens Skole. Skolens principper er udarbejdet af skolebestyrelsen.

Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Grundlaget for skole-hjem-samarbejdet på Tirsdalens Skole skal være en åben og positiv dialog mellem skole og forældre.

Skole-hjem-samarbejdet er altid vigtigt, men skal prioriteres meget højt:

 • ved skifte af f.eks. klasselærer.
 • når der kommer nye børn til klassen.
 • når en klasse fungerer uhensigtsmæssigt fagligt og/eller socialt.

Skole-hjem-samarbejdet foregår på tre niveauer:

 • det enkelte barn
 • klassen og klasseforældrerådet
 • skoleledelse og skolebestyrelse

Det enkelte barn

Samarbejdet om det enkelte barn foregår hovedsagelig mellem barnets forældre og klassens lærere og kan ske med baggrund i henvendelser fra forældre eller skole.

Der gives mundtlig underretning om elevens standpunkt ved skole-hjem-samtaler. En årlig skole-hjem-samtale tager udgangspunkt i den elevplan, som en gang om året udfærdiges for den enkelte elev.

Skole-hjem-samtaler
Der er mulighed for mindst én årlig skole-hjem-samtale med klassens primære lærere.

Der er endvidere mulighed for samtaler med klassens lærere i de obligatoriske prøvefag.

Eleverne forventes at deltage i samtalerne.

Skriftlig underretning om elevens standpunkt
Der gives standpunktskarakterer tre gange årligt i november, februar og juni i 8. og 9. klasse.

Karaktererne gives i de obligatoriske prøvefag (dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk) og de fag, som gennem udtrækning kan blive prøvefag (tysk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, biologi og geografi), samt valgfag, hvor eleverne kan indstille sig til prøve.

Klassen og Klasseforældrerådet

For elever og lærere er klassen den centrale organisatoriske enhed. Skole-hjem-samarbejdet skal have fokus på det faglige og sociale miljø for alle klassens elever.

Forældrene skal jævnligt – i en rytme tilpasset arbejdet i den enkelte klasse og elevernes alder – have informationer om livet og arbejdet i klassen og planer for den kommende tid.

I hver klasse oprettes et klasseforældreråd bestående af klasselæreren og tre til fem forældre.

Klasseforældrerådet:

 • skal være med til at etablere et godt skole-hjem-samarbejde på klasseniveau.
 • kan forberede og afholde forældremøder og tage referat af disse.
 • er bindeled til skolebestyrelsen.

Forældremøder
I 7.-9. klasse afholdes der mindst et forældremøde årligt, hvor klasselæreren deltager.

Andre lærere kan deltage efter ønske og behov.

Skoleledelse og skolebestyrelse

Skoleledelsen:

 • planlægger og afvikler temamøder på skolen – initiativet kan komme fra forældre og skolens lærere. 
  Planlægning og afvikling kan uddelegeres til skolens lærere.
 • informerer og orienterer hele forældregruppen.

Skolebestyrelsen:

 • kan kontaktes af skolens forældre, hvis forældrene har brug for f.eks. at drøfte et problem eller gøre opmærksom på forhold, som man mener, skal drøftes i skolebestyrelsen.
 • deltager med en repræsentant i mindst ét forældremøde årligt i den enkelte klasse for at orientere om skolebestyrelsens arbejde.

Man må normalt ikke lave private billed- og lydoptagelser på skolen.

Dette indbefatter bl.a. videooptagelser, båndoptagelser og brug af billedoptagelsesfunktion i mobiltelefoner.

Forældre kan dog lave foto- og videooptagelser af deres børn ved:

 • Børnenes første skoledag
 • Juleafslutning (sidste skoledag inden juleferien)
 • Sommerferieafslutning (sidste dag inden sommerferien)
 • Ved arrangementer i forbindelse med emneuger og -dage
 • Ved sociale arrangementer i klasserne/SFO’en
 • Ved skolefester
 • Alle foto- og videooptagelser ved sådanne arrangementer må ske uden gene for andre.

Derudover kan man få lov til at lave billed- og lydoptagelser efter aftale med skolens personale.

Varesortimentet skal have et fornuftigt næringsindhold.

Varesortimentet forelægges hvert år skolebestyrelsen, der tager stilling til og godkender varesortimentet.

Boden kan ved højtider og andre særlige lejligheder af kortere varighed supplerende sælge andre varer.

Timefordeling

Ved timefordelings prioriteres idræt højt i henhold til skolens profil.

Fagfordeling

Det tilstræbes, at lærerne er linjefagsuddannede eller har tilsvarende kompetencer i de fag, de varetager.

Fagfordelingen bør i videst muligt omfang tilgodese ønsker om udvidet arbejde i lærerteam/afdelinger.

Det tilstræbes at alle klasser undervises af både mandlige og kvindelige lærere.

Det bør så vidt muligt undgås, at en lærer kun har en klasse i et fag, der kun har en lektion.

Skemalægning

Elevernes skemaer kan ikke indeholde mellemtimer.

Ønsker om placering af fag i moduler placeres højt.

Ønsker om parallellægning af lektioner på tværs af klasser placeres højt.

Placering af elever i klasser

Det er primært en pædagogisk vurdering, der afgør placeringen af elever i klasser.

Herudover kan f.eks. følgende parametre anvendes:

 • Antal elever i klasserne
 • Fordeling af drenge og piger i klasserne

Valgfag

Eleverne tilbydes en bred vifte af valgfag af såvel faglig som praktisk/musisk karakter. Ungdomsskolen administrerer valgfagsordningen efter gældende principper.

Sponsorering af undervisningsmaterialer mv. er tilladt på Tirsdalens Skole under følgende forudsætninger:

 • Materiale sponsoreret af firmaer eller lignende, skal i alle tilfælde godkendes af skolens ledelse.
 • Hvis skolens ledelse er i tvivl om lødigheden af materialet, skal det forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.
 • Skolen kan modtage gaver i form af undervisningsmaterialer og lignende under forudsætning af, at der på materialet kun er benyttet giverens normale varemærke eller logo i sædvanlig størrelse eller udformning.
 • Der må ikke forekomme modydelser eller forventninger om modydelser i forbindelse med modtagelse af gaver eller lignende.
 • Markedsføring i form af ophængning af plakater, fremlæggelse af brochurer og andet materiale må kun finde sted efter godkendelse fra skolens ledelse.
 • Enkeltelever og klasser kan ikke modtage sponsorater.
 • Det er i øvrigt skolebestyrelsens beslutning, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer for området følges.

Sikkerhed på cykelture

På cykelture med elever skal både elever/ansatte bruge cykelhjelm.

Hvis en elev ikke selv har en cykelhjelm, skal han/hun låne en på skolen.

Sikkerhed på ture til vandet

På ture til vand – å, hav eller sø – hvor forholdene er sådan med hensyn til dybde og/eller strømforhold, at den ansvarlige for turen skønner, at der er en risiko, skal eleverne bære redningsvest. Opholder eleverne sig på vandet, skal der bæres redningsvest.

Skolen har redningsveste til formålet.