Principper

Her kan du læse om de gældende principper på Tirsdalens Skole. Skolens principper er udarbejdet af skolebestyrelsen.

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem på Tirsdalens Skole.

Med Folkeskolereformen er samarbejdet mellem skole og hjem blevet yderligere styrket og prioriteret. Der er en forventning om, at samarbejdet er gensidigt forpligtende, samt at forventningerne afklares gensidigt.

Overordnet arbejder vi ud fra at bringe forældrene i spil fra og med skolestarten på 7. årgang, således at der på første forældremøde arbejdes med denne forventningsafstemning i alle klasser.

Forældremøder

Der afholdes forældremøder i begyndelsen af hvert skoleår på alle årgange.

Kommende 7. årgangs forældre inviteres til forældremøde umiddelbart før sommerferien frem mod skolestart på Tirsdalens Skole, når klasserne er dannet.

På skoleårets første forældremøder bestræber skolen sig på, at forældrene har mulighed for at møde alle klassens lærere. Møderne vil være en vekslen mellem dialog og relevante informationer for fagene og klassens trivsel – herunder aktiviteter i løbet af året. Skolens uddannelsesvejleder deltager også på et forældremøde på henholdsvis 8. og 9. årgang, ligesom ungdomsskolen introduceres.

Skole-hjem-samtaler

Klassens lærere indkalder årligt til skole-hjem-samtale i løbet af 1. halvår. Der afholdes derudover en 2. samtale efter behov. Det er primært dansk- og matematiklærere, der deltager i skole-hjem-samtalerne. Faglærerne deltager som udgangspunkt mindst én gang i forløbet. Klassens lærere kontakter derudover altid forældrene, hvis der er omstændigheder, der taler herfor. Forældre er altid velkomne til at kontakte faglærere for yderligere dialog.

Vi prioriterer, at alle får individuelle mål at arbejde videre med til disse samtaler. Samtaler tager bl.a. udgangspunkt i Min Uddannelse.

Til kommunikation mellem skole og hjem bruger skolen bl.a. de tilgængelige IT-værktøjer.

Forældreråd

Der etableres forældreråd i alle klasser. Forældrerådene tager på årets første forældremøde initiativ til diverse arrangementer for klasserne.

Det er en gensidig forventning, at både medarbejdere og forældre retter henvendelse ved udfordringer eller andre særlige forhold, således at vi sammen kan støtte op om elevens udvikling samt holde fast i det fælles ansvar for alle elever. Derudover vælges der en passende kommunikationsform for både medarbejdere og forældre, afhængigt af tema og situation.

Man må normalt ikke lave private billed- og lydoptagelser på skolen.

Dette indbefatter bl.a. videooptagelser, båndoptagelser og brug af billedoptagelsesfunktion i mobiltelefoner.

Forældre kan dog lave foto- og videooptagelser af deres børn ved:

 • Børnenes første skoledag
 • Juleafslutning (sidste skoledag inden juleferien)
 • Sommerferieafslutning (sidste dag inden sommerferien)
 • Ved arrangementer i forbindelse med emneuger og -dage
 • Ved sociale arrangementer i klasserne/SFO’en
 • Ved skolefester
 • Alle foto- og videooptagelser ved sådanne arrangementer må ske uden gene for andre.

Derudover kan man få lov til at lave billed- og lydoptagelser efter aftale med skolens personale.

Varesortimentet skal have et fornuftigt næringsindhold.

Varesortimentet forelægges hvert år skolebestyrelsen, der tager stilling til og godkender varesortimentet.

Boden kan ved højtider og andre særlige lejligheder af kortere varighed supplerende sælge andre varer.

Timefordeling

Ved timefordelings prioriteres idræt højt i henhold til skolens profil.

Fagfordeling

Det tilstræbes, at lærerne er linjefagsuddannede eller har tilsvarende kompetencer i de fag, de varetager.

Fagfordelingen bør i videst muligt omfang tilgodese ønsker om udvidet arbejde i lærerteam/afdelinger.

Det tilstræbes at alle klasser undervises af både mandlige og kvindelige lærere.

Det bør så vidt muligt undgås, at en lærer kun har en klasse i et fag, der kun har en lektion.

Skemalægning

Elevernes skemaer kan ikke indeholde mellemtimer.

Ønsker om placering af fag i moduler placeres højt.

Ønsker om parallellægning af lektioner på tværs af klasser placeres højt.

Placering af elever i klasser

Det er primært en pædagogisk vurdering, der afgør placeringen af elever i klasser.

Herudover kan f.eks. følgende parametre anvendes:

 • Antal elever i klasserne
 • Fordeling af drenge og piger i klasserne

Valgfag

Eleverne tilbydes en bred vifte af valgfag af såvel faglig som praktisk/musisk karakter. Ungdomsskolen administrerer valgfagsordningen efter gældende principper.

Sponsorering af undervisningsmaterialer mv. er tilladt på Tirsdalens Skole under følgende forudsætninger:

 • Materiale sponsoreret af firmaer eller lignende, skal i alle tilfælde godkendes af skolens ledelse.
 • Hvis skolens ledelse er i tvivl om lødigheden af materialet, skal det forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.
 • Skolen kan modtage gaver i form af undervisningsmaterialer og lignende under forudsætning af, at der på materialet kun er benyttet giverens normale varemærke eller logo i sædvanlig størrelse eller udformning.
 • Der må ikke forekomme modydelser eller forventninger om modydelser i forbindelse med modtagelse af gaver eller lignende.
 • Markedsføring i form af ophængning af plakater, fremlæggelse af brochurer og andet materiale må kun finde sted efter godkendelse fra skolens ledelse.
 • Enkeltelever og klasser kan ikke modtage sponsorater.
 • Det er i øvrigt skolebestyrelsens beslutning, at Forbrugerombudsmandens retningslinjer for området følges.

Sikkerhed på cykelture

På cykelture med elever skal både elever/ansatte bruge cykelhjelm.

Hvis en elev ikke selv har en cykelhjelm, skal han/hun låne en på skolen.

Sikkerhed på ture til vandet

På ture til vand – å, hav eller sø – hvor forholdene er sådan med hensyn til dybde og/eller strømforhold, at den ansvarlige for turen skønner, at der er en risiko, skal eleverne bære redningsvest. Opholder eleverne sig på vandet, skal der bæres redningsvest.

Skolen har redningsveste til formålet.

Klassedannelse generelt og ved overgangen fra 6. til 7. klasse i sydbyen

Det bærende i princippet for klassedannelse er at opnå trivsel og læring for alle elever.

Klassedeling og klassesammenslag hviler på Folkeskolelovens bestemmelser. Elevtallet i en klasse bør ved skoleårets start ikke overstige 28 elever.

For skolerne i sydbyen aftales der mellem skolernes ledelse, årgangenes lærere og pædagoger på de involverede skoler en konkret procesplan for arbejdet med klassedannelser samt overlevering.

Elever og forældre informeres så tidligt som muligt om forestående klassedannelse eller eventuelt klassesammenslag/deling – og orienteres i relevant omfang i forhold til planen for forløbet.

I klassedannelsesprocessen tages der hensyn til (i ikke prioriteret rækkefølge) jævne klassestørrelser, jævn fordeling af drenge og piger, elevernes faglige niveau samt elevernes relationer, særlige behov og mangfoldighed.

Årgangenes lærere og pædagoger indstiller de nye klassedannelser til skoleledelsen til endelig godkendelse.

Klassedannelse ved ændring af klassekvotient

Folkeskolelovens paragraf 17 er gældende:

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes driftsudgifter pr. elev.

Klassesammenslag kan være nødvendige på en årgang, hvis elevtal/økonomi tilsiger det. Skolebestyrelsen inddrages i drøftelsen af klassesammenslag, da dette indebærer en prioritering i skolens økonomi.

Lærere og pædagoger samarbejder med skolens ledelse om fordeling af eleverne i nye klasser ved klassesammenslag.

Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen.

Det tilstræbes, at klassesammenslag sker ved opstart af nyt skoleår.

I tilfælde af klassesammenslag tilstræbes det, at der afholdes en mindre rystesammentur med en overnatning.

Klasseombrydning

Klasseombrydninger kan være nødvendige, hvis en eller flere klasser på en årgang er dårligt fungerende socialt og/eller fagligt.

Lærere og pædagoger samarbejder med skolens ledelse om fordeling af eleverne i nye klasser ved klasseombrydning.

Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen.
I tilfælde af klasseombrydning tilstræbes det, at der afholdes en mindre rystesammentur med en overnatning.

Klasseskifte

Skolens ledelse beslutter klasseplacering af skolens elever.

Klasseskifte gennemføres kun i ganske særlige tilfælde, da det både påvirker den klasse, eleven forlader, og den klasse, der skal modtage en ny elev.

På Tirsdalens Skole ønsker vi klasser, der er mangfoldige og med stor grad af diversitet.
Trives en elev ikke i en klasse, kan skolen vælge via dialog med forældre og elev, at eleven skifter klasse.

Hvis der skal foretages et klasseskifte, er det skolen, der beslutter klasseplacering.

Forud for et eventuelt klasseskifte er der altid via kompetencecenteret og klassens lærere arbejdet målrettet med elevens trivsel i klassen, og elever og forældre har samarbejdet konstruktivt ind i dette.

Skolebestyrelsen ønsker klart at tilkendegive, at aktiviteter ud af huset anses som vigtige, og at de bør prioriteres højt.

Lejrskole på 7. årgang

Antal nætter/dage: 1 nat/ 2 dage

Bør være i: Lokalområdet

Elevbetaling: Et rimeligt beløb til dækning af udgifter til kost, f.eks. 100 kr. pr. dag.

Lejrskole på 8. årgang

Antal nætter/dage: 2 nætter/3 dage

Bør være i: Danmark

Elevbetaling: Et rimeligt beløb til dækning af udgifter til kost, f.eks. 100 kr. pr. dag.

Skolerejse på 9. årgang

Antal nætter/dage: 4 nætter/5 dage

Bør være i: Udlandet

Elevbetaling: På et niveau så alle kan være med, f.eks. 1800 kr. udover kost.

Lejrskole

Lejrskoler vil være et sædvanligt led i undervisningen af den pågældende klasse/årgang.

Da en lejrskole er en del af den daglige undervisning, vil forberedelsen og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der vil være mødepligt for eleverne.

En lejrskole bør være indenfor landets grænser.

Kontoret skal modtage budget inden 1. februar.

Skolerejser

Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning. Det indebærer at formålet skal være inden for folkeskolelovens rammer uden at være en integreret del af den daglige undervisning. Elevens deltagelse er således ikke en forudsætning for at kunne følge klassens løbende undervisning.

En skolerejse bør foregå i udlandet.

De enkelte klasser kan optjene rejsebeløb udenfor skoletiden, som helt eller delvist kan være elevbetalingen.

For de elever, som ikke ønsker at deltage, vil der være et undervisningsforløb på skolen.